ප්රදර්ශනය

අපගේ සමාගම සෑම වසරකම මෙන් ලොව පුරා වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශන බොහොමයකට සහභාගී වී ඇත CMEF, වෛද්‍ය ජර්මනිය, HK Fair, India Fair, ඩුබායි ප්‍රදර්ශනය, ඉන්දුනීසියාව සහ යනාදි. අපගේ කර්මාන්ත ශාලාවට පැමිණ ප්‍රදර්ශනයේදී හමුවීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ කිසියම් වෛද්‍ය ප්‍රදර්ශනයකට සහභාගී වීමට යන්නේ නම් අප හා සම්බන්ධ වීමට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

බාහිර