නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ශ්‍රවණාධාර

සාම්ප්‍රදායික ශ්‍රවණාධාර තාක්‍ෂණය සමඟ ඇති වෙනස, නැවත ආරෝපණය කිරීම මඟින් චාජරය සමඟ ශ්‍රවණාධාර නැවත ආරෝපණය කිරීමෙන් එකම බැටරිය නැවත භාවිතා කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි. බැටරි ශ්‍රවණාධාරයට වඩා පාරිසරික. එහි බල සැපයුම බලශක්ති බැංකුව, පරිගණකය, ඇඩැප්ටරය, ඒඒ බැටරි යනාදිය විය හැකිය, එමඟින් ඔබට දිගු වේලාවක් පිටතට යාමට ඉඩ සලසයි, එබැවින් නැවත ආරෝපණය කළ හැකි ශ්‍රවණ ඇම්ප්ලිෆයර් කන් ආධාර වෙළඳපොලේ විශාල විභවයක් ඇත.

ඔබ මෙම භාණ්ඩය කරත්තයට එකතු කර ඇත: